Publicaties

Via de multifunctionele aangifte delen werkgevers ieder kwartaal informatie mee die de RSZ in staat stelt om statistieken te maken en ter beschikking te stellen. Een aantal statistieken worden op vaste tijdstippen gepubliceerd onder de vorm van brochures.

Gelijkgestelde periodes

Laatste update: 04 Juni 2020

Sommige periodes van afwezigheid op het werk moeten bezoldigd worden; zij maken deel uit van de bezoldigde periodes. Andere periodes zijn niet bezoldigd maar worden voor de berekening van sommige sociale voordelen (rustpensioenen, ziekte-uitkeringen, …) gelijkgesteld met gewerkte periodes. Deze brochure is hieraan gewijd.

De gelijkgestelde periodes zijn ingedeeld in groepen (van A tot Q): de afbakening vindt u in de tekst van de brochure of in dit pdf-document.

Aanvullende gegevens zijn te raadplegen in de rubriek onlinestatistieken.

 

Door de fusie met DIBISS, is de RSZ vanaf 1 januari 2017 ook bevoegd voor de inning van bijdragen van de lokale besturen. De waarnemingssfeer van de RSZ-statistieken wordt zo uitgebreid met de werknemers van de plaatselijke en provinciale overheden en omvat nu meer dan 99% van de loontrekkende tewerkstelling in België.

  • Periodiciteit: de brochure wordt jaarlijks gepubliceerd
  • Eerste publicatie: de eerste publicatie betreft 1991.

Inleiding van de brochure

Tabellen

Volledige brochure

2019

2019 2019

2018

2018 2018

2017

2017 2017

2016

2016 2016

2015

2015 2015

2014

2014  2014 

2013

2013  2013 

2012

2012

2012 

2011

2011

2011

overzicht

Tot 2002 werden deze periodes, voor zover ze van nut waren binnen de sociale zekerheid, verzameld door de RSZ op de kwartaalaangifte (LATG). Sinds de invoering van multifunctionele aangifte in 2003, maken meer instellingen gebruik van de kwartaalaangifte (DmfA) voor het inzamelen van de noodzakelijke gegevens voor hun activiteiten.

Deze brochure is een jaarlijkse statistiek van deze gelijkgestelde periodes. Sinds 2003 is de inhoud ervan uitgebreider dan ervoor. Er is dan ook een vrij grote tijdsbreuk in de publicaties. In de inleidende tekst van de brochure wordt hierop dieper ingegaan.

^ Back to Top