Snelle ramingen tewerkstelling: het 4e kwartaal van 2014 toont een beperkt herstel op de arbeidsmarkt 2015-03-31

De licht positieve trend van de tewerkstelling in de eerste helft van 2014 is ook in de tweede helft van 2014 aanwezig. De economische groei blijkt echter nog te beperkt om voor een echte opleving van de arbeidsmarkt te zorgen. Uit de cijfers van de RSZ blijkt dat, ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar, de loontrekkende tewerkstelling in het vierde kwartaal 2014 licht toegenomen is.

Globaal beeld

Het totale aantal arbeidsplaatsen lag op 31 december 2014 0,6% hoger dan een jaar eerder. Het beeld van de evolutie van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten is in het vierde kwartaal 2014 vertekend als gevolg van de algemene stakingen einde 2014. Globaal daalde het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten lichtjes in het vierde kwartaal 2014 met 0,2% ten opzichte van het vierde kwartaal 2013. Gecorrigeerd voor het effect van de algemene stakingen zou het arbeidsvolume in het vierde kwartaal 2014 vermoedelijk met 0,1% zijn toegenomen.  

Globaal blijft het beeld dat van een gedeeltelijk aantrekkende arbeidsmarkt, gekenmerkt door een stijgend gebruik van uitzendarbeid, die echter ook wordt geconfronteerd met de effecten van herstructureringen (onder andere industrie en financiële diensten) en inkrimping van de overheidsbudgetten (waaronder bouw en openbaar bestuur).

Industrie en bouw

De trend van de tewerkstelling in de industrie blijft nog steeds negatief (-2,0% in arbeidsplaatsen) en dit in de meeste deelsectoren. Vooral in de metaalnijverheid, de vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, en de vervaardiging van transportmiddelen laten de effecten van herstructureringen en sluitingen zich voelen.

De tewerkstelling in de bouwnijverheid blijft sterk achteruitgaan (-2,4% in arbeidsplaatsen en -3,3% in arbeidsvolume).

Dienstverlenende sectoren

In de commerciële dienstverlening was er een toename van de tewerkstelling ten opzichte van het vierde kwartaal 2013 (+1,7% in arbeidsplaatsen, +0,8% in arbeidsvolume). Dat is vooral het resultaat van de groei in de administratieve, ondersteunende en gespecialiseerde diensten, onder meer onder invloed van het herstel in de uitzendsector. Zowel in de deelsector “Vervoer en opslag”, als in de deelsector “Informatie en communicatie” is het beeld tweeledig: een sterk negatieve trend bij de overheidsbedrijven overschaduwt er de lichte groei bij de andere ondernemingen in deze deelsectoren. De tewerkstelling bij de horeca, gemeten in zowel arbeidsplaatsen als arbeidsvolume gaat er op vooruit. De tewerkstelling in de sector “Financiële activiteiten” ondervindt nog steeds de impact van de herstructureringen die de voorbije jaren zijn doorgevoerd.

In de niet-commerciële dienstverlening werd een groei van ongeveer 0,8% in arbeidsplaatsen en in arbeidsvolume ten opzichte van 2013 opgetekend. Dat is vooral te danken aan het onderwijs (+0,5%)  en de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+2,4%). De tewerkstellingsevolutie in de sector openbaar bestuur blijft immers sterk negatief (-2,2%).

Uitzendarbeid

Het vierde kwartaal 2014 bevestigt de stijging van de vraag naar arbeidskrachten via uitzendarbeid. Eind december 2014 werden opnieuw meer arbeidsplaatsen in de uitzendarbeid geteld dan eind december 2013 (+12,5% arbeiders, +13% bedienden). Ook het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten tijdens het vierde kwartaal 2014 was fors hoger dan in het vierde kwartaal 2013 (+7% bij de arbeiders en +11% bij de bedienden).

De vraag naar arbeidskrachten in de particuliere huishoudens via het stelsel van de dienstencheques lijkt zich te stabiliseren, met toch nog een groei op jaarbasis gemeten in arbeidsvolume van bijna 3%.

^ Back to Top