Beperkt herstel op de arbeidsmarkt 2014-10-07

De negatieve trend van de tewerkstelling in 2012-2013 is in de eerste helft van 2014 volledig gestopt. Toch blijkt de economische groei nog te beperkt om voor een echte opleving van de arbeidsmarkt te kunnen zorgen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2013, is de loontrekkende tewerkstelling in het tweede kwartaal 2014 nauwelijks gewijzigd: alleen gemeten in arbeidsplaatsen is er een lichte toename. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ over het tweede kwartaal van 2014.

Het totale aantal arbeidsplaatsen lag op 30 juni 2014 0,6% hoger dan een jaar eerder. Een deel van die stijging heeft echter betrekking op het aantal tijdelijke werknemers in het onderwijs, waarvan de meting op 30 juni onderhevig is aan kalendereffecten. Het arbeidsvolume, dat in het eerste kwartaal 2014 onder invloed van de zachte winter duidelijk was toegenomen ten opzichte van 2013, bleef in het tweede kwartaal 2014 op hetzelfde peil als dat van het tweede kwartaal 2013.

Globaal blijft het beeld dat van een gedeeltelijk aantrekkende arbeidsmarkt, gekenmerkt door een stijging van het gebruik van uitzendarbeid, die echter ook geconfronteerd met de effecten van herstructureringen (onder andere industrie en financiële diensten) en inkrimping van de overheidsbudgetten (onder andere bouw, openbaar bestuur).

Industrie en bouw

De trend van de tewerkstelling in de industrie blijft nog steeds negatief (-2,5% in arbeidsplaatsen en in arbeidsvolume) en dit in de meeste deelsectoren. Vooral in de metaalnijverheid, de vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, en de vervaardiging van transportmiddelen hebben herstructureringen en sluitingen een negatief effect op de tewerkstelling.

De evolutie van de tewerkstelling in de bouwnijverheid blijft sterk achteruitgaan (-3%), zowel in arbeidsplaatsen als in arbeidsvolume.

Dienstverlenende sectoren

In de commerciële dienstverlening was er een toename van de tewerkstelling ten opzichte van het tweede kwartaal 2013 (+1,3% in arbeidsplaatsen, +0,7% in arbeidsvolume). Dat is vooral het resultaat van een forse groei in de administratieve, ondersteunende en gespecialiseerde diensten, onder meer onder invloed van het sterke herstel in de uitzendsector. Ook in de sector ‘Informatie en communicatie’ was er groei. De achteruitgang van tewerkstelling in handel, vervoer en horeca is bijna volledig stilgevallen, ondanks de sterke daling van de tewerkstelling bij de overheidsbedrijven. De tewerkstelling in de sector “Financiële activiteiten” ondervindt steeds sterker de impact van de herstructureringen die de voorbije jaren zijn doorgevoerd.

In de niet-commerciële dienstverlening werd een groei van ongeveer 1,7% in arbeidsplaatsen en 0,8% in arbeidsvolume ten opzichte van 2013 opgetekend. Dat is vooral te danken aan het onderwijs (ongeveer +1%) en de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (ongeveer +1,5%). De tewerkstellingsevolutie in de sector openbaar bestuur blijft immers negatief (-1,5% in aantal arbeidsplaatsen, -0,5% in arbeidsvolume).

Uitzendarbeid

Het tweede kwartaal 2014 bevestigt de opleving van de vraag naar arbeidskrachten via uitzendarbeid, die zich nu ook doorzet bij de bedienden. Eind juni 2014 werden opnieuw meer arbeidsplaatsen in de uitzendarbeid geteld dan eind juni 2013 (+11,5% arbeiders, +12% bedienden). Ook het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten tijdens het tweede kwartaal 2014 was fors hoger dan in het tweede kwartaal 2013 (+12% bij de arbeiders, +9% bij de bedienden). Hiermee wordt bijna opnieuw het peil bereikt van het tweede kwartaal 2011.

De vraag naar arbeidskrachten in de particuliere huishoudens via het stelsel van de dienstencheques lijkt zich te stabiliseren, met toch nog een groei op jaarbasis gemeten in arbeidsvolume van bijna 3%.

^ Back to Top