panel 2

Strategie

De strategische doelstellingen geven aan wat de RSZ op middellange termijn (5 à 10 jaar) wil bereiken. De doelstellingen worden “strategisch” genoemd omdat ze uiteindelijk helpen om de basisopdrachten goed uit te voeren.

Doelstelling 1: de RSZ positioneren als referte-instelling

Nu al is de RSZ dé referentie als het gaat over de inning van sociale bijdragen, en in de toekomst wil de RSZ die rol nog meer vervullen. Een belangrijke ontwikkeling in dat opzicht is de fusie met DIBISS, waardoor ook de inning van de bijdragen uit de provinciale en lokale sector bij de RSZ terechtkomt. Ook de overdracht van de inning van bijdragen van zeelieden past in de verdere integratie van de inningsactiviteiten.

De RSZ vormt een essentiële schakel in het financiële beheer van de sociale zekerheid. Hij beheert de cashflow en de publieke reservefondsen, en is verantwoordelijk voor de organisatie van het Globaal Beheer. In de komende jaren wil de RSZ die positie consolideren.

Sinds de zesde staatshervorming is de RSZ operator voor het doelgroepenbeleid van de gewesten. Via een interne stuurgroep zal deze nieuwe rol continu worden gemonitord. Om een efficiënt overleg te bevorderen, stelt de RSZ daarnaast een contactpunt ter beschikking van de deelstaten.

Doelstelling 2: risicogebonden innen, navorderen en fraude bestrijden

Voor de inning, navordering en fraudebestrijding wil de RSZ zich sterker concentreren op werkgevers met een verhoogd risico van niet-betalen. Dat maakt het enerzijds mogelijk om sneller in te grijpen en oplopende schulden te voorkomen, en anderzijds om meer succesvolle onderzoeken bij werkgevers uit te voeren.

Binnen de inspectiediensten is een afzonderlijke directie Risicobeheer in het leven geroepen, die risico’s opspoort en zo nodig inspecteurs op onderzoek uitstuurt of de gerechtelijke diensten inschakelt. De detectie zal steeds vaker gebaseerd zijn op geavanceerde analyses van databanken.

De risicoprofielen die worden opgesteld, zullen in de toekomst door alle betrokken RSZ-diensten kunnen worden geconsulteerd. Ook extern, vooral met de fiscus, wil de RSZ de gegevensuitwisseling verbeteren.

Doelstelling 3: goed personeel aantrekken en behouden

De RSZ zal zijn opdrachten alleen goed kunnen blijven uitvoeren als hij zijn huidige werknemers weet te behouden en nieuwe, competente werkkrachten kan aantrekken. Daarom zal de RSZ in de volgende jaren investeren in projecten die zijn positie van aantrekkelijke werkgever versterken.

Met het oog daarop heeft de RSZ gekozen voor de filosofie van het nieuwe werken (“new way of working”). Flexibel, resultaatgericht werken in een aangename omgeving staan voorop. Ook wordt toegewerkt naar een grotere autonomie van teams, waarin medewerkers volledig tot hun recht kunnen komen.

De RSZ wil zijn HR-beleid verder uitbouwen en betere loopbaanmogelijkheden uittekenen voor zijn medewerkers, zodat personeelsleden uitzicht krijgen op een langdurige, zinvolle functie.

Omdat jobsatisfactie ook samenhangt met de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie en het beleid, zal het management meer tijd vrijmaken voor persoonlijke contacten en actieve dialoog met medewerkers. Beleidsdoelstellingen en -plannen worden regelmatig toegelicht, en waar mogelijk krijgen medewerkers een actieve rol in de uitvoering van nieuwe projecten.

Doelstelling 4: de kwaliteit en efficiëntie van de werkingsprocessen verhogen, en de kostenefficiëntie verbeteren

De RSZ wil aan zijn klanten diensten kunnen aanbieden die aan hun hoge verwachtingen voldoen. Met het oog daarop bewaakt de RSZ voortdurend de kwaliteit van zijn werkingsprocessen.

Processen moeten op voldoende wijze worden gedocumenteerd, met aandacht voor controlepunten, risicobeheer en meetpunten. Waar nodig zullen processen opnieuw worden uitgetekend. Technieken zoals de lean-analyse kunnen eventuele tekorten in de efficiëntie daarbij snel aan het licht brengen. Ook de structuur van de organisatie wordt bijgestuurd, als de efficiëntie en daadkracht van de RSZ daarbij gebaat zijn.

De kosten onder controle houden is een essentieel onderdeel van een beleid dat efficiëntie nastreeft. De RSZ zal daarom toenemend gebruikmaken van de gegevens uit zijn analytische boekhouding, die de kostenstructuur scherp in beeld brengt. Nieuwe projecten zullen altijd moeten worden ondersteund door een business case die de return on investment onomstotelijk aantoont.

Doelstelling 5: de externe en interne klantgerichtheid verbeteren

Om een optimale service te kunnen verlenen, wil de RSZ de behoeften van zijn klanten in toekomst nog beter leren kennen.

In de eerste plaats zal de RSZ de contacten met zijn stakeholders bestendigen via de bestaande structuren en overlegorganen – zoals de Beheerscomités en de gebruikersgroep van het portaal sociale zekerheid. Ook zal de RSZ met enquêtes naar de algemene tevredenheid over zijn diensten blijven peilen, zowel intern als extern. Nieuwe elektronische toepassingen of andere tools worden ontworpen op maat van de eindgebruiker.

Onder zijn eigen medewerkers wil de RSZ de kennis over de eigen werking bevorderen met opleidingen en informatiesessies. Daarnaast moet de Front Office, die alle eerstelijnscontacten voor zijn rekening zal nemen, een impuls geven aan de interne kennisoverdracht en samenwerking.

Doelstelling 6: zorgen voor duidelijke regels en rechtszekerheid

Via zijn Beleidsondersteunende cel stelt de RSZ zijn kennis en expertise ten dienste van de beleidsmakers. Op die manier wil de RSZ bijdragen aan een goede reglementering en rechtszekerheid. Binnen de RSZ is de Beleidsondersteunende cel vertegenwoordigd in het directiecomité, zodat zij onmiddellijk op de hoogte is van eventuele praktische problemen die nieuwe wetgeving met zich meebrengt.

Bij de invoering van nieuwe regels brengt de RSZ zijn eigen medewerkers en alle andere betrokkenen op de hoogte, zoals werkgevers, mandatarissen en dienstverrichters. Via de Front Office en de directie Reglementering geeft de RSZ ook antwoord op vragen over de geldende regels.

Doelstelling 7: de samenwerking met andere publieke instellingen versterken in België, in Europa en daarbuiten

Als centrale inningsinstelling en bron van gegevens werkt de RSZ al jarenlang samen met andere instellingen van de sociale zekerheid. Die samenwerking wil de RSZ graag versterken en uitbouwen tot andere federale overheidsinstellingen, bijvoorbeeld door de leiding te nemen in synergieprojecten.

Ook internationaal is meer samenwerking onontbeerlijk. Dat geldt niet alleen voor de reguliere tewerkstelling, waar de directie Internationale betrekkingen zijn begeleidende rol zal blijven vervullen. Ook met het oog op de strijd tegen illegale tewerkstelling en fraude, wil de RSZ de contacten met buitenlandse organisaties van sociale zekerheid opvoeren.

Doelstelling 8: aan de top blijven van de e-governmentontwikkelingen

De RSZ zal ook in de toekomst een substantieel gedeelte van zijn begroting voor de ontwikkeling van e-government blijven voorzien.

Samenwerken en de kosten delen is voor de RSZ de enige manier om de technologische ontwikkelingen, die elkaar snel opvolgen, te kunnen bijbenen. De RSZ doet daarom voor al zijn e-govprojecten een beroep op zijn vaste IT-partner, Smals. Dankzij dat partnership kan de RSZ te allen tijde de meest recente IT-expertise inschakelen, terwijl de kosten onder controle worden gehouden.

Vanuit dat oogpunt wil de RSZ ook actief blijven bijdragen aan andere technologische samenwerkingsverbanden. Allereerst is dat socialsecurity.be, het platform waarop de instellingen van de sociale zekerheid hun e-govdiensten gezamenlijk aanbieden volgens uniforme standaarden. Daarnaast neemt de RSZ deel aan G-Cloud, de community cloud van de overheid waarbij instellingen IT-infrastructuur en -diensten delen.

^ Back to Top